PM - Preventive Maintenance


PM jest to moduł systemów utrzymania ruchu CMMS, w którym planuje się prace okresowe i powtarzalne.

W module tym definiuje się zakres prac do wykonania, który powinien być powtarzany co określony okres lub po przekroczeniu określonych parametrów.

Najczęściej triggerami do wykonania zadań z zakresu PM są:
  • Minął jakiś okres czasu (dzień/tydzień/miesiąc/rok etc.)
  • Maszyna lub urządzenie przepracowało określoną ilość motogodzin/kilometrów/litrów etc.


Powodami dla których tworzy się plany okresowe mogą być:
  • Prawo (np UDT)
  • DTR dostarczona przez producenta
  • Utrzymanie gwarancji
  • Dobre praktyki i doświadczenie.

System utrzymania ruchu CMMS powinien umożliwiać wraz z definicją zadań PM także definicje dodatkowych elementów takich jak:
  • Lista części zamiennych jaka będzie potrzebna do wykorzystania w trakcie prac prewencyjnych
  • Lista zadań
  • Określenie czasu pracy i ilości potrzebnych ludzi wraz ze specjalnościami.


Prace prewencyjne mają na celu zmniejszenie ilości awarii lub zatrzymań które następują co określony okres czasu. Najczęściej mają związek z zużyciem części.