Obchody

W ramach wielu zakładów produkcyjnych posiadających infrastrukturę kluczowe jest sumienne prowadzenie cyklicznych kontroli nadzorowanych urządzeń. W wielu przypadkach awariom powodującym zatrzymanie produkcji można było uniknąć. Kluczowe jest zidentyfikowanie nieprawidłowości na wczesnym etapie oraz podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych lub naprawczych.

Standardową procedurą mającą na celu prowadzenie tego typu działań jest „Obchód Zmianowy” realizowany najczęściej przez pracowników produkcji w ramach coraz bardziej popularnej strategii Autonomicznego Utrzymania Ruchu „Autonomous Maintenance”.

Zdarza się również że tego typu działania prowadzone są również przez pracowników służb technicznych co wynika najczęściej ze struktury organizacyjnej i podziału odpowiedzialności. Niezależnie pod tego jaki dział jest odpowiedzialny za realizację obchodów często zakres tych działań nie jest ujęty w żadnym systemie informatycznym, pozostaje w wersji papierowej.

W teorii precyzyjne definicja ścieżki obchodowej oraz zakresu kontroli jest kluczowa i daje gwarancję sukcesu w postaci eliminacji zdarzeń awaryjnych których wystąpienie jest poprzedzone możliwymi do zaobserwowania symptomami. Niestety w praktyce nawet bardzo precyzyjne określony zakres obchodu jeśli nie jest elektronicznie nadzorowany nie daje oczekiwanych rezultatów.

W tym miejscu należy podkreślić że aktualnie wszystkim zainteresowanym z pomocą przychodzą najnowsze technologie których zastosowanie pozwoli na znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności procesu Obchodów.

W wielu przypadkach mogą one stanowić uzupełnienie do wykorzystywanego już systemu zarządzania obszarem utrzymania ruchu - systemu klasy CMMS/EAM.

Podstawowymi elementami oferowanego narzędzia są

Podstawowymi elementami które składają się na tego typy narzędzia są: • Ewidencja ścieżek obchodowych wraz z częstotliwością wykonania, • Definicja zakresu kontroli dla poszczególnych urządzeń wchodzących w zakres ścieżki obchodowej, • Określenie zakresu oczekiwanej odpowiedzi od realizującego obchód np. wprowadzenie wartość kontrolowanego parametru, potwierdzenie wykonania czynności, itp. • Urządzenie mobilne typu Tablet lub Smartfon do potwierdzania wykonanych czynności podczas realizacji obchodu, • Oznakowanie trasy obchodowej z wykorzystaniem technologii RFID/NFC która wymusi obecność pracownika na instalacji i usprawni rejestrację danych, • Mechanizm do szybkiej rejestracji zidentyfikowanych problemów obejmujący klasyfikacją i dokumentacją zdjęciową, • Intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie do analizy i nadzoru zrealizowanych obchodów, • Powiadomienia o zidentyfikowanych nieprawidłowościach,